Algemene voorwaarden

 1. Artikel 1. Toepasselijkheid

  1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Toversleutel.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaard.
  3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Toversleutel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Toversleutel.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 2. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

  1. Alle aanbiedingen van Toversleutel.nl zijn vrijblijvend en Toversleutel.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
  2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Toversleutel.nl. Toversleutel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Toversleutel.nl dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Artikel 3. Prijzen en betalingen

  1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  2. Betaling kan geschieden door vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Toversleutel.nl.
  3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Toversleutel.nl.
 4. Artikel 4. Levering

  1. De door Toversleutel.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
  2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 5. Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

  1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Toversleutel.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 6. Artikel 6. Intellectuele en industrië eigendomsrechten

  1. U dient alle intellectuele en industrië eigendomsrechten welke rusten op Toversleutel.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  2. Toversleutel.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 7. Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

  1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Toversleutel.nl daarvan direct en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd kennis te geven.
  2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Toversleutel.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  3. Daar het om producten gaat met een bederfelijke aard en/of niet standaard verpakt vervalt het recht van de wet Koop op afstand.
 8. Artikel 8. Garantie

  1. Indien Toversleutel.nl producten aan de afnemer levert, is Toversleutel.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Toversleutel.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst van de goederen door de consument schriftelijk worden ingediend. Reclamaties die na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Toversleutel.nl in behandeling te worden genomen.
 9. Artikel 9. Bestellingen/communicatie

  1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Toversleutel.nl, dan wel tussen Toversleutel.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Toversleutel.nl, is Toversleutel.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Toversleutel.nl.
 10. Artikel 10. Overmacht

  1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Toversleutel.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Toversleutel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Toversleutel.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 11. Artikel 11. Diversen

  1. Indien u aan Toversleutel.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Toversleutel.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Toversleutel.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
  2. Wanneer door Toversleutel.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Toversleutel.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
  3. Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Toversleutel.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Toversleutel.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  4. Toversleutel.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 12. Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.